Certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie drogowym osób i rzeczy

Certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie drogowym osób i rzeczy

W OESie przygotujemy Państwa do egzaminu z na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w przewozie drogowym osób i rzeczy!

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Dokument ten jest niezbędny w celu uzyskania obowiązkowych Zezwoleń oraz Licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego zarobkowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

Prowadzimy szkolenia obejmujące zagadnienia, z których przeprowadzany jest egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Kurs ma charakter przygotowujący, nie jest to jednak szkolenie obowiązkowe i warunkujące przystąpienie do egzaminu.

Certyfikat Kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym jest jednocześnie certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym. Wyróżniamy dwa rodzaje certyfikatu kompetencji zawodowych:

 1. w zakresie przewozu osób
 2. w zakresie przewozu rzeczy

Plan zajęć:
Szkolenie obejmuje tylko część teoretyczną. Kurs realizowany jest na ul. Wrocławskiej 48, w ciągu 5 dni roboczych, rozplanowanych na 2 weekendy.

Program kursu
Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • podstawowe dokumenty i kwalifikacje przedsiębiorcy w drogowym transporcie rzeczy i osób,
 • dopuszczanie pojazdu do ruchu (warunki techniczne pojazdów),
 • wybrane zagadnienia z prawa ruchu drogowego np.: czasowe wycofanie pojazdu, badanie techniczne poazdów,
 • ograniczenia w ruchu pojazdów,
 • czas pracy kierowcy,
 • zasady załadunku pojazdu i mocowania ładunku,
 • rozwiązywanie zadań związanych z czasem pracy kierowców,
 • prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • prawo cywilne,
 • prawo handlowe,
 • prawo pracy i zagadnienia socjalne.

Egzamin:
Egzamin organizowany jest przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Terminy i miejsca przeprowadzania egzaminów dostępne są na stronie Instytutu Transportu Samochodowego
Egzaminy dla osób z małopolski prowadzone są w: Nowym Sączu, Katowicach, Kielcach i Krakowie.
Aby przyszły przewoźnik mógł przystąpić do egzaminu – w terminie do 14 dni przed planowaną datą egzaminu – musi złożyć (w formie papierowej wysłanej na adres ITS) wniosek o egzamin wraz z potwierdzeniem wniesienia opłat za:

 • egzamin w wysokości 500 zł
 • wydanie certyfikatu w wysokości 300 zł

Przed egzaminem kandydaci na przewoźników dostają w formie listownej lub telefonicznej informację z ITS-u o dokładnym terminie i miejscu egzaminu, na który zostali zakwalifikowani. Bez informacji zwrotnej ze strony ITS do egzaminu przystąpić nie można. We wniosku kandydaci określają datę i miejsce egzaminu, ale to ITS ostatecznie informuje na jaki termin zostali zakwalifikowani.

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. pisemnego testu zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru,
 2. pisemnego zadania egzaminacyjnego.

Zestawy pytań i zadań, a także pytania i zadania zawarte w indywidualnych zestawach egzaminacyjnych nie są jawne.

Osoby z wyższym wykształceniem, legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje część zagadnień (wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009), są zwolnione z części egzaminu pisemnego w zakresie dziedzin, objętych programem studiów.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę RAdy 96/26/WE,
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. nr 125, poz. 1371 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych Dz. U. 2013 r. nr 0 poz. 837.