Diagnosta samochodowy – szkolenie

Zostań diagnostą samochodowym dzięki szkoleniu w OES-ie!

Szkolenie skierowane jest dla osób, chcących podjąć pracę w stacjach kontroli pojazdów.

Zgodnie z Ustawą z z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – diagnostą samochodowym uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba spełniająca jeden z poniższych warunków:

  • posiada co najmniej średnie wykształcenie techniczne
  • posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją – nie stosuje się do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej
  • posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C
  • nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
  • posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji
  • została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych

Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez dyrektora Transportu Dozoru Technicznego. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, rozumię się:

 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Aby uzyskać uprawnienia należy ukończyć szkolenie oraz zdać egzamin Państwowy przed komisją powołaną przez dyrektora Transportu Dozoru Technicznego w Warszawie.

Program szkolenia:

CzęśćSzkolenieczas trwaniacena*
ISzkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

Zakres uprawnień – przeprowadzanie badania technicznego: pojazdu zabytkowego, taksówki, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego, dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;

54 godziny

 (6 dni)

 799 zł
IISzkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h9 godzin 

(1 dzień)

 250 zł
IIISzkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych 16 godzin 

(2 dni)

 400 zł
IVSzkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem 14 godzin 

(2 dni)

 400 zł
VSzkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:
a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,
c) którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
 24 godziny 

(3 dni)

 450 zł
 razem: 117 godzin (14 dni) 2300 zł

* opłata zwolniona z podatku VAT.

EGZAMIN PAŃSTWOWY

Egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty obejmuje:
– część teoretyczną (pisemną) składającą się odpowiednio z:
a) trzydziestu pytań zawierających tematykę pierwszej części szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru
b) pięciu pytań dla każdej z pozostałych czterech części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru
c) jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia
– cześć praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badania pojazdu i wypełnianiu dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej jeżeli od dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Chętnym do wzięcia udziału w kursie przypominamy o konieczności wcześniejszego sprawdzenia spełnienia wymagań dotyczących okresu praktyki i wykształcenia, które znajdują się w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246, poz. 2469 z późn. zm.).

 


ZAPRASZAMY NA KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE BEZPOŚREDNIO PRZED EGZAMINEM SKIEROWANE DLA OSÓB PO UKOŃCZONYM KURSIE PODSTAWOWYM, W CELU UTRWALENIA ZAKRESU OBJĘTEGO EGZAMINEM. KURS PROWADZONY JEST WEEKEND PRZED EGZAMINEM.

Więcej informacji na temat tego kursu można znaleźć TU