Kurs na kombajn zbożowy

Kurs na kombajn zbożowy to szkolenie dla tych, którzy chcą aktywnie pracować przy żniwach

Kombajn zbożowy jest maszyną rolniczą, która przeznaczona jest głównie do zbioru zbóż. Kurs na kombajn zbożowy to szkolenie, po odbyciu którego osoba szkolona uzyska uprawnienia niezbędne do obsługi kombajnu przy pracach żniwnych.
Osoby, które chcą zapisać się na kurs muszą:

  • mieć ukończone 18 lat
  • mieć ukończoną szkołę podstawową 8 – klasową lub gimnazjum
  • posiadać prawo jazdy kategorii B lu prawo jazdy kategorii T

Kurs na operatora kombajnu zbożowego realizowany jest w dwóch wariantach:

  1. dla osób, które posiadają zawodowe przygotowanie rolnicze i praktykę w zawodzie – wówczas szkolenie obejmuje część teoretyczną (25 godzin) oraz część praktyczna (2 godziny jazdy)
  2. dla osób, które nie posiadają zawodowego przygotowania rolniczego i praktyki w zawodzie – szkolenie w części teoretycznej może zostać wydłużone do 50 godzin (na pisemny wniosek wykładowcy).

Zawodowe przygotowanie rolnicze oznacza kurs rolniczy lub zasadniczą szkołę rolniczą lub mechanizacji rolnictwa.

Praktyka w zawodzie oznacza praktykę we własnym gospodarstwie rolnym lub praca w gospodarstwie.

Część teoretyczna realizowana jest w formie wykładów i ćwiczeń w sali wykładowej w ramach 45 – minutowej jednostki dydaktycznej. Część praktyczna jest realizowana na placu manewrowym i polu dydaktycznym o powierzchni min 0,5 ha. Zajęcia praktyczne odbywają się w ramach 60 – minutowej jednostki dydaktycznej. Zajęcia odbywają się na kombajnie należącym do ośrodka lub na kombajnie, który jest własnością kursanta – wówczas zajęcia odbywają się na polu kursanta.

Podczas pierwszych zajęć teoretycznych wykładowca sprawdza zakres wiedzy rolniczej kursantów. Sprawdzenie wiedzy może przybrać formę pisemną lub rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli po wstępnym sprawdzeniu wiadomości wykładowca nie złoży pisemnego wniosku o przedłużenie części teoretycznej, wówczas przyjmuje się, że słuchacze posiadają wystarczające przygotowanie w zakresie minimalnej ilości godzin.

Kurs kończy się egzaminem w formie testu pisemnego, który składa się z dwóch części:

  1. ogólnej – dotyczącej budowy, eksploatacji, zasad kierowania i BHP
  2. szczegółowej – sprawdza umiejętność posługiwania się instrukcją obsługi dwóch rodzajów kombajnów

oraz zaliczeniem części praktycznej (zaliczenie odbywa się podczas drugiej jazdy, w przypadku jeżeli kursant nie uzyska pozytywnego zaliczenia jazdy – zachodzi konieczność odbycia dodatkowych jazd, o czym informacja zostaje przekazana kierownikowi ośrodka.