ADR – KURS DOKSZTAŁCAJĄCY POCZĄTKOWY

KURS ADR KRAKÓW

PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS (za wyjątkiem klasy 1 i 7)

Opis kursu:

Kurs skierowany jest do kierowców chcących przewozić materiały niebezpieczne w Polsce i zagranicą.
Kurs składa się z 24 godzin edukacyjne, zakończony egzaminem Państwowym przeprowadzanym u Nas w Ośrodku przed komisją powołaną przez Marszałka Małopolskiego

Kurs obejmuje:

 • przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych;
 • główne zagrożenia jakie stwarzają materiały niebezpieczne różnych klas;
 • sposoby przeciwdziałania różnym zagrożeniom jakie mogą wystąpić w czasie przewozu towarów niebezpiecznych;
 • przepisy w zakresie ochrony towarów niebezpiecznych, a w szczególności towarów szczególnego ryzyka;
 • zasady zabezpieczenia towarów niebezpiecznych przed osobami trzecimi;
 • przepisy ruchu drogowego, a w szczególności przepisy obowiązujące w czasie przejazdu przez tunele;
 • zakazy ładowania towarów niebezpiecznych;
 • zasady związane z manipulowaniem sztukami przesyłki, ich rozmieszczaniem i mocowaniem;
 • oznakowanie opakowań i pojazdów;
 • wyposażenie konstrukcyjne niektórych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;
 • wyposażenie podstawowe i awaryjne każdej jednostki transportowej przewożącej towary niebezpieczne;
 • przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych w ramach przewozów kombinowanych (multimodalnych);
 • zakres odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej za szkody spowodowane w wyniku przewozu towarów niebezpiecznych;
 • przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz związane z przewozem odpadów.
 • przygotowanie pojazdu pod załadunek towaru niebezpiecznego;
 • załadowanie towaru na jednostkę transportową zgodnie z zasadami dotyczącymi zakazów ładowania razem towarów o różnym zagrożeniu, z żywnością itp.;
 • zabezpieczanie ładunku na pojeździe;
 • posługiwanie się sprzętem przeciwpożarowym;
 • zabezpieczanie miejsca wypadku lub awarii;
 • posługiwanie się środkami ochrony osobistej;
 • posługiwanie się urządzeniami kontrolno – pomiarowymi pojazdu wymaganymi przy przewozie niektórych materiałów niebezpiecznych;
 • udzielanie pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wypadku;
 • korzystanie z aktów prawnych regulujących przewóz towarów niebezpiecznych.

 

PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH

Opis kursu:
Kurs składa się z 16 godzin lekcyjnych, zakończony egzaminem Państwowym przeprowadzanym u Nas w Ośrodku przed komisją powołaną przez Marszałka Małopolskiego.

Kurs skierowany jest do kierowców posiadających zrealizowany kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Kurs obejmuje:

 • wymagania konstrukcyjne pojazdów cystern;
 • systemy napełniania i opróżniania cystern;
 • zasady przemieszczania się ładunku w czasie przemieszczania pojazdu;
 • dokumenty wymagane w przewozie materiałów niebezpiecznych w cysternie, w szczególności:
 • świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych;
 • znaki dopuszczenia cysterny;
 • przepisy szczegółowe dotyczące używania cystern, w szczególności dotyczące;
 • materiałów podlegających zgłoszeniu;
 • zapisów w dokumencie;
 • określenie stopnia napełnienia dla różnych materiałów niebezpiecznych;
 • oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi i nalepkami

 

PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY 1 (materiały i przedmioty wybuchowe)

Opis kursu:

Kurs składa się z 8 godzin lekcyjnych, zakończony egzaminem Państwowym przeprowadzanym u Nas w Ośrodku przed komisją powołaną przez Marszałka Małopolskiego.

Kurs skierowany jest do kierowców posiadających realizowany kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Kurs obejmuje:

 • klasyfikację materiałów wybuchowych;
 • oznakowanie opakowań przy przewozie w sztukach przesyłki;
 • oznakowanie pojazdu, kontenera lub cysterny;
 • ładowanie razem materiałów wybuchowych;
 • ograniczenia w ilości przewożonych towarów niebezpiecznych klasy 1;
 • rodzaje pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1;
 • wymagania konstrukcyjne dla pojazdów;
 • dokumenty przewożone w jednostce transportowej.

 

PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY 7 (materiały promieniotwórcze)

Opis kursu:

Kurs składa się z 8 godzin lekcyjnych, zakończony egzaminem Państwowym przeprowadzanym u Nas w Ośrodku przed komisją powołaną przez Marszałka Małopolskiego.

Kurs skierowany jest do kierowców posiadających zrealizowany kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Kurs obejmuje:
elementarne wiadomości o budowie atomu i rodzajach promieniowania;
podstawowe pojęcia jednostki;
wpływ promieniowania na organizmy żywe;
zwolnienia z ADR w stosunku do materiałów promieniotwórczych;
klasyfikacje;
sposoby przewozu;
zasady ładowania, zatwierdzenia, powiadamianie, dokumentacja

Wszelkie informacje na temat kursu:

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9
tel. 12 632 06 06
tel. kom. 512 324 369

e-mail:biuroczarnowiejska@oes.com.pl