Szkolenia Instruktorów

Szkolenie instruktora nauki jazdy początkowe i uzupełniające, warsztaty instruktorskie oraz kurs na instruktora wykładowcę – najlepsze szkolenia instruktorskie w Krakowie, zapraszamy!

Nie masz jeszcze uprawnień, a chcesz uczyć innych, jak sprawnie i bezpiecznie poruszać się po drodze? Jesteś już instruktorem nauki jazdy i chcesz rozszerzyć swoje uprawnienia o dodatkowe kategorie? A może szukasz warsztatów instruktorskich? Zapraszamy na kurs do nas. Wykwalifikowana i doświadczona kadra OESu doskonale przygotuje do egzaminu każdego kursanta.

Szkolenie instruktora nauki jazdy to kurs dla osób, które chcą pracować jako instruktor nauki jazdy danej kategorii.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada wykształcenie minimum podstawowe
 • posiada prawo jazdy kategorii, dla której chce uzyskać uprawnienia instruktorskie od minimum 2 lat, przy czym – jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A lub prawo jazdy kategorii B i ubiega się o wydanie uprawnień w zakresie wyłącznie tej kategorii – niezbędna jest kserokopia dokumentu
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy
 • posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • osoba złoży pisemne oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań), że nie była karana za przestępstwo:
  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
  • przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
  • umyślne przeciwko życiu i zdrowiu
  • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Kursy instruktorskie obejmują następujące szkolenia:

 • instruktor nauki jazdy kurs początkowy
 • instruktor nauki jazdy kurs uzupełniający
 • kurs na instruktora wykładowcę
 • warsztaty instruktorskie

Szkolenia dla instruktorów w Krakowie prowadzone są przez doświadczoną kadrę. Wykładowcą jest egzaminator z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, posiadający uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, B1, B, B+E, C, C+E, D, D+E oraz T oraz dyplomowany psycholog transportu, prowadzący działalność związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.