prawo jazdy b+e kraków 2

Szkolenia zawodowe

Najlepsze szkolenia zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu kierowcy w Krakowie? Tylko OES!

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, aby pracować na stanowisku kierowcy zawodowego należy posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz uprawnienia wymienione w Ustawie.

Szkolenia zawodowe dla kierowców obejmują następujące kursy:

 • szkolenie okresowe
 • kwalifikacja wstępna
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Na jakie szkolenie należy się zapisać? To zależy kiedy wydane zostało prawo jazdy i ile masz lat.

Szkolenie okresowe skierowane jest do osób, które uzyskały uprawnienia określone dla:

 • prawo jazdy kategorii C – przed 10 września 2009 r
 • lub prawo jazdy kategorii D – przed 10 września 2008
 • lub uzyskali już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną i kończą się im uprawnienia (wynikające z kodu 95 – data znajduje się na odwrocie dokumentu prawo jazdy w rubryce nr 12).

Do osób, które uzyskały uprawnienia odpowiednio – kategorii C po 10 września 2009, a kategorii D po 10 września 2008, skierowane są kursy kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji uzupełniającej.

Kurs kwalifikacji wstępnej to szkolenie dla osób, które:

 • uzyskały uprawnienia kategorii C przed zmianą przepisów, które weszły w życie w dniu 19.01.2013 r. – lecz nie mają ukończonych 21 lat
 • uzyskały uprawnienia kategorii D przed zmianą przepisów, które weszły w życie w dniu 19.01.2013 r. – lecz nie mają ukończonych 23 lat

Podstawa prawna:

Art. 9. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ust. 1
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:
1) C i C+E wynosi 18 lat,;
2) D i D+E wynosi 21 lat.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to szkolenie dla:

 • osób, które mają ukończone 21 lat – w przypadku prawa jazdy kategorii C
 • osób, które mają ukończone 23 lata – w przypadku prawa jazdy kategorii D

Podstawa prawna:

Art. 9. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ust. 2

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:

1) 23 lata lub

2) 21 lat, z tym, że ta osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Art. 11 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ust. 5
Osoby, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2, w okresie między 21 a 23 rokiem życia otrzymują prawo jazdy kategorii D i D+E z ograniczeniem do wykonywania regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, to szkolenie dla osób, które:

 • nie osiągnęły minimalnego wieku 21 lat dla kat. C, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego
 • nie osiągnęły minimalnego wieku 24 lat dla kat. D, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, to szkolenie dla osób, które:

 • osiągnęły minimalny wiek 21 lat dla kat. C, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego
 • osiągnęli minimalny wiek 24 lat dla kat. D, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego

Zwolnienie z obowiązkowego szkolenia kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego dotyczą osób, które kierują pojazdami:

 1. dla których wymaganie jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B oraz B+E
 2. których konstrukcja nie pozwala na poruszanie się z prędkością większą niż 45 km/h
 3. wykorzystywanymi przez Siły Zbrojne
 4. obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej bądź jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
 5. które są poddawane testom drogowym, prowadzonym przez producentów w celu rozwoju technicznego pojazdów, jednostek badawczo – rozwojowym lub uczelni wyższych
 6.  których przejazd odbywa się bez osób bądź ładunku – gdy przejazd wykonywany jest w celu naprawy lub konserwacji, bądź na trasie z miejsca zakupu lub odbioru
 7. wykorzystywane są w sytuacjach zagrożenia lub są przeznaczone do akcji ratunkowych
 8. wykorzystywane są do nauki jazdy osób, ubiegających się o prawo jazdy określonej kategorii, szkolenia osób posiadających prawo jazdy lub które wykorzystuje się do przeprowadzania egzaminu państwowego osób ubiegających się o prawo jazdy
 9. wykorzystywane są do użytku osobistego w przewozie drogowym osób bądź rzeczy
 10. wykorzystywane są do: przewozu materiałów albo urządzeń, które są niezbędne kierowcy do wykonywania jego pracy zawodowej, pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest podstawowym zajęciem

Przed rozpoczęciem wybranego kursu wymagany jest wcześniejszy zapis oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdym biurze OES. Adresy i dane teleadresowe dostępne są w zakładce kontakt.