Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

Kursy kwalifikacyjne dla kierowców zawodowych w Krakowie

Aby podjąć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego (kat. C lub D) prócz prawa jazdy niezbędnym wymogiem jest odbycie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, kierowca, który uzyskał prawo jazdy kat C – po 10 września 2009 roku i kat. D – po 10 września 2008 roku aby rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zobowiązany jest do odbycia kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej. Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009 roku oraz kat D przed 10 września 2008 zobowiązani są odbyć szkolenie okresowe.

OPIS KURSU

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, obowiązany jest odbyć kwalifikację wstępną uzupełniającą. Kurs w wymiarze 70 godzin z zakresu części teoretycznej oraz praktycznej.
Zajęcia składają się:

  • część teoretyczna specjalistyczna – 65 godzin
  • część praktyczna – 5 godzin

Warunki uczestnictwa w kursie

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym do szkolenia może przystąpić osoba, która:

  • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP – ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, bądź
  • studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
  • niebędąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP
  • która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w ramach kategorii prawa jazdy nie objętej szkoleniem

Po ukończeniu kursu kierowca przystępuje do obowiązkowego egzaminu państwowego w Ośrodku,w którym odbywał kurs. Testy kwalifikacyjne przeprowadza komisja egzaminacyjna, składająca się z trzech członków, z których Wojewoda Małopolski wskazuje jednego do pełnienia funkcji przewodniczącego.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Zaliczenie testu następuje po udzieleniu co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi. Pytania testowe posiadają wyłącznie 1 poprawną odpowiedź. Czas trwania testu to 15 minut.
Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, ważne na okres 5 lat. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Organizacja kursu
Część teoretyczna realizowana jest z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, w sali ośrodka, pod nadzorem trenera/wykładowcy (e-learning). Część praktyczna ustalana jest indywidualnie, po części teoretycznej.

Wszelkie informacje na temat kursów kwalifikacji w naszych biurach