Kurs kwalifikacji wstępnej

Zostań kierowcą zawodowym i wykonaj kurs kwalifikacji u Nas!
Nasz Ośrodek jako jedyny w Małopolsce używa do szkolenia kierowców nowy i odpowiadający ustawie o sprzęt do szkolenia w zakresie kat. C i D prawa jazdy /ABS,ASR,ESP/

Aby podjąć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego (kat. C lub D) prócz prawa jazdy niezbędnym wymogiem jest odbycie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, kierowca, który uzyskał prawo jazdy kat C – po 10 września 2009 roku i kat. D – po 10 września 2008 roku aby rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zobowiązany jest do odbycia kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej. Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009 roku oraz kat D przed 10 września 2008 zobowiązani są odbyć szkolenie okresowe.

W ramach kursu kwalifikacyjnego wyodrębniamy:
• kwalifikację wstępną
– dotyczy kierowców, którzy nie ukończyli 21 lat (w przypadku kat. C- przewóz rzeczy) oraz 23 lata (w przypadku kat. D- przewóz osób)
• kwalifikację wstępną przyspieszoną
– dotyczy kierowców, którzy ukończyli 21 lat (w przypadku kat. C- przewóz rzeczy) oraz 23 lata (w przypadku kat. D- przewóz osób)
• kwalifikację wstępną uzupełniającą
– dotyczy kierowców, którzy posiadają już uzyskaną kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną oraz nie ukończyli 21 lat (w przypadku kat. C- przewóz rzeczy) oraz 23 lat (w przypadku kat. D- przewóz osób)
• kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną
– dotyczy kierowców, którzy posiadają już uzyskaną kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną oraz ukończyli 21 lat (w przypadku kat. C- przewóz rzeczy) oraz 23 lata (w przypadku kat. D- przewóz osób)
OPIS KURSU:

Kurs w zakresie kwalifikacji wstępnej obejmuje łącznie 280 godzin.
Składa się:
część teoretyczna – 260 godzin
– część podstawowa – 195 godzin
– część specjalistyczna – 65 godzin
cześć praktyczna – 20 godzin
– zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin
– zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym do szkolenia może przystąpić osoba, która:
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP – ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, bądź
  • studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
  • niebędąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP

Po ukończeniu kursu kierowca przystępuje do obowiązkowego egzaminu państwowego w Ośrodku, w którym odbywał kurs. Testy kwalifikacyjne przeprowadza komisja egzaminacyjna, składająca się z trzech członków, z których Wojewoda Małopolski wskazuje jednego do pełnienia funkcji przewodniczącego.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej w ramach kursu kwalifikacyjnego
Test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kat. D,D+E,D1,D1+E albo C,C+E,C1,C1+E

Zaliczenie testu następuje po udzieleniu co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu 45 minut.
Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, ważne na okres 5 lat.
Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Organizacja kursu:

Część teoretyczna realizowana jest z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego w sali ośrodka pod nadzorem trenera/wykładowcy (e-learning). Część praktyczna ustalana jest indywidualnie, po części teoretycznej. Wyjazd na zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych ustalany jest na końcu, dla całej grupy uczestników kursu.

Wszelkie informacje na temat kursów kwalifikacji w naszych biurach