Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe w Krakowie

Szkolenie okresowe to kurs skierowany do kierowców zawodowo wykonujących przewóz drogowy osób lub rzeczy.

Zgodnie z obowiązującym prawem, do kursu szkolenie okresowe muszą przystąpić kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy przed:

 • 10 września 2009 – w przypadku prawa jazdy kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 – w przypadku prawa jazdy kategorii D1 lub D
 • lub posiadają już świadectwo kwalifikacji i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która:

 1. ze względu na więzi osobiste bądź zawodowe przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku lub od co najmniej 6 miesięcy studiuje w Polsce (zaświadczenie potwierdzające fakt nauki)
 2. wykonuje przewóz drogowy osób lub rzeczy dla podmiotu, posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych trwa 35 godzin zajęć zegarowych. Obejmuje 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, które są zgodne z obowiązującymi przepisami. Szkolenie trwa w sumie 5 dni (7 godzin zajęć w ciągu jednego dnia).

Program szkolenia obejmuje:

I część – obowiązkowa – 21 godzin „Przypomnienie wiadomości”, w tym:

 • 7 godzin – szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • 7 godzin – stosowanie przepisów
 • 7 godzin – bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

II część – stała – 7 godzin – „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”

III część – do wyboru – 7 godzin, np. „Krajowy przewóz drogowy – kategoria C” lub „Krajowy przewóz drogowy – kategoria D”.

Na zakończenie kursu kierownik ośrodka wydaje osobie uczestniczącej w szkoleniu świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego.

Badania lekarskie i psychologiczne

Kierowca wykonujący przewóz drogowy zobowiązany jest do poddawania się badaniom lekarskim i psychologicznym, które są przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Ustawodawca określił, że badania lekarskie i psychologiczne kierowców powinny odbywać się regularnie:

 • co 5 lat – do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat
 • co 30 miesięcy – po ukończeniu 60 lat.

Ważne! Pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne są wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy do 60 roku życia – w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończone szkolenie okresowe.

Ważne! Kierowca, który wykonuje przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii (np. C i D, lub C+E i D) może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego, czyli w zakresie kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E.

Kod 95

Każdy kierowca, który wykonuje przewóz drogowy, podlega obowiązkowi wymiany prawa jazdy i uzyskania wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy. Jest to procedura potwierdzająca spełnienie wymagań do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy (kod 95).

Wpis do prawa jazdy wykonywany jest przez Starostę (wydział komunikacji). Jest to potwierdzenie odbycia szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej bądź szkolenia okresowego

Aby uzyskać wpis należy złożyć pisemny wniosek oraz przedłożyć kopię następujących dokumentów:

 1. świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego,
 2. orzeczenie lekarskie, w którym stwierdza się brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 3. orzeczenie psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy